ŞEYH ALİ SEMERKANDİ HAZRETLERİ

Niyet Hayır Akıbet Hayır

ELVANLAR MAHALLESİ(KÖYÜ)


NOT:KÖYÜN TANITIMINA KATKI SUNMAK İSTEYENLER..  
kazimatalik@gmail.com  
mail adresinden ulaşabilirsiniz.
Elvanlar, Ankara ilinin Çamlıdere ilçesine bağlı bir mahalledir

Ankara iline 89 km, Çamlıdere ilçesine 15 km uzaklıktadır.

Mahallenin adının akıncı beyi Elvan Bey'den geldiği araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır.Oğuzların peçenek boyundan gelen Elvan Bey ve oğulları istanbulun fethi zamanında İstanbul'a Fatih Sultan Mehmet'in bizzat emriyle öncü birlikler halinde giderek yer tespitlerinde bulunmuşlar ve fetih öncesi planların hazırlanmasında büyük katılarda bulunup Osmalı ordusuna hizmet vermişlerdir.


Elvan sözcüğü "Renkler" manasına gelmektedir.Daha sonra köy halkı tarafından bu kelimenin sonuna -lar eki getirilerek tekrar çoğul yapılmıştır.

Mahallenin iklimi, karasal iklim etki alanı içerisindedir.


 OSMANLI ARŞİV BELGELERİNDEN

Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı Döneminde Çamlıdere
Elvanlar köyünde Halil Efendi’nin yaptırdığı cami-i şerifin hatiplik vazifesinin Halil oğlu Ali Efendi’ye verilmesi.

Der-i devlet-mekîne arz-ı dâދî-i kemîne budur ki,

Yabanabad kazâsına tâbiދ Elvanlar karyesinde sâhibü’l-hayrât Halil Efendi’nin müceddeden binâ ve 
ihyâ eylediği câmiދi şerîfe bir hatîb lâzım olduğunu ahâlî-i karye huzûr-ı şerދa ihbâr ve niyâz edüp erbâbı 
istihkâkdan işbu bâދis-i arz-ı ubûdiyet Ali Efendi ibn-i Halil dâދîleri min-külli’l-vücûh hizmet-i hitâbete 
müstahık oldığı mütehakkık olmağla hitâbet-i merkûme yevmî nîm akçe vazîfe ile müceddeden Ali Halîfe bendelerine tevcîh ve yedine berât-ı şerîf-i âlî-şân sadaka ve ihsân buyurulmak recâsına bi’l-iltimâs pâye-i serîr-i saltanat-ı aދlâya arz ve ilâm olundu.

Bâkî emr ü fermân, lütf u ihsân hazret-i men lehü’l-lutf ve’l-
ihsânındır.

Tahrîren fî-evâsıt-ı Recebü’l-mürecceb sene isnâ ve hamsîn ve mi’eteyn ve elf.
El-abdü’d-dâދî li-devâm-ı ömr-i devletikümü’l-âlî es-Seyyid Mehmed Nuri el-müvellâ hilâfe bi-kazâ-i Yanabanâbâd

Tatbîk
Mutâbıkdır
Telhîs

Bu makûle karyenin kurb ü civârında edâ-yı salât-ı Cuma ve îdeyn olunur câmiދi şerîf olmadığı hâlde 
ashâb-ı hayrâtın binâ eylediği mescid-i şerîfe müceddeden minber vazދ ve ikâme-i salât-ı Cuma ve îdeyne izn-i hümâyûn-ı hazret-i şâhâne erzânî ve ber-vech-i hasbî hitâbeti dahi baދzı kesâna tevcîh oluna geldiği mesbûkdur. 

Emr ü fermân devletlü sultânım hazretlerinindir.
Muktezâsı ruûs-ı hümâyûndan.
Yazılmışdır
Fî 20 B 1252
20 Receb 1252 / 31 Ekim 1836
Yorumlar - Yorum Yaz
@

NİYET HAYIR AKIBET HAYIR


Hava Nasıl Olacak
Takvim
Üyelik Girişi